Kezdőlap » Adóváltozások 2015

Elérhetőségünk

Cím: 1122 Budapest Hajnóczy József utca 3. fsz. 2.

Mobil: (+36) 20 404 09 66

Mobil: (+36) 20 529 96 88

Fax: (+36) 1 225-0536

Email: info [at] perfacta [.] hu

 


Nagyobb térképre váltás

Adóváltozások 2015

Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án megszavazott, 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat.

KÖZVETLEN ADÓK

Személyi jövedelemadó

 • Cafeteria rendszer -A tervezett módosításokkal ellentétben 35,7 % marad a béren kívüli juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás mértéke, de több korlátozás került a törvénybe: 200 000 Ft és 450 000 Ft közötti juttatást csak akkor lehet a kedvezményes adóterhelés mellett adni, ha az SZÉP kártyán történik. Ha a juttatás nem SZÉP kártyán történik, akkor a 200 000 Ft feletti rész, illetve bármelyik egyedi határt meghaladó juttatás egyes meghatározott juttatásként 51,17 % adózás alá esik.
 • Első házasok kedvezménye a-havi 5 000 Ft-os adókedvezményre lesznek jogosultak a 2015-ben házasulók, ha valamelyik közülük először köt házasságot. A párok együttesen havi 31 250 Ft-tal tudják csökkenteni az adóalapjukat, ami 5000 Ft adómegtakarítást jelent számukra. A házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapig, de legfeljebb a gyermekek után járó családi adóalap-kedvezményre való jogosultság hónapjáig lehet érvényesíteni.
 • Emelkedő családi kedvezmény -2016-tól két gyermek esetén évente emelkednek a családi adóalap kedvezmények, így 2016-ban már gyermekenként 78 125 Ft adóalap-kedvezmény érvényesíthető.
 • Kedvezmények évközbeni érvényesítése -Bővül a családi kedvezmény igénybevételére jogosultak és az erről szóló nyilatkozatokat befogadók köre, illetve az évközben történő érvényesíthetőség lehetősége is.
 • Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása -Az ügyvezetők felelősségbiztosításának adómentességét visszamenőleges hatállyal nevesíti a törvény.
 • Az akadálymentesítés is támogatható -A lakáscélú munkáltató támogatások szabályai már évközben is változtak, többek között azzal, hogy akkor is adható ilyen támogatás, ha a lakás már nincs a munkavállaló tulajdonában, de a kapcsolódó hitelt még mindig fizetnie kell. 2015-től a lakás akadálymentesítése is olyan költség, amelyhez adómentesen adható támogatás.

Társadalombiztosítás

 • Töröltethető az egészségügyi szolgáltatási járulék -Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.930 forintra emelkedik. További változás, hogy e fizetési kötelezettség kérelemre töröltethető, ha a magánszemély életvitelszerűen külföldön élt és a külföldi állam egészségbiztosítási rendszerének hatálya alatt állt.
 • Kisgyermekes szülők után érvényesíthető kedvezmény -A részmunkaidőben foglalkoztatott gyed-ben, gyes¬ben vagy gyet-ben részesülő munkavállaló után is 100 százalékban veheti igénybe a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt.
 • Kifutó START kártya rendszer –A 2013 óta fokozatosan megszűnő START kártyához kapcsolódó kedvezmények véglegesen megszűnnek, így azok 2015-től nem csökkentik a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adót.
 • Egyszerűsített foglalkoztatottaknak adható bér –Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében a személyi jövedelemadó alól mentesített keretösszeget a garantált bérminimum –és nem a minimálbér- napi összege alapján kell kiszámítani, ha a dolgozónak legalább a garantált bérminimum 87%-a jár. Így a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők, ha őket az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint alkalmazzák, mintegy 16%-al magasabb összegű juttatásban részesülhetnek szja mentesen. 

Társasági adó

 • Elhatárolt veszteség -Az elfogadott törvény értelmében a 2015-től keletkező elhatárolt veszteségek leírása tekintetében 5 éves korlátot vezetnek be. Emellett az átalakulás, illetve cégfelvásárlás esetére szóló veszteségelhatárolási szabályok is tovább szigorodnak. A 2014-es adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, korábban még fel nem használt veszteséget a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint legkésőbb a 2025-ben kezdődő adóévben lehet felhasználni.
 • Rendelkezés az adóról -Jövőre új jogintézményt vezetnek be a társasági adóban, mégpedig, hogy az adózók rendelkezhetnek az adóelőleg¬kötelezettségük 50 százalékának, illetve feltöltési- vagy éves adófizetési kötelezettségük kedvezményezett célra történő felajánlásáról, összesen az adóévre fizetendő adó 80 százalékáig. Kedvezményezett célnak a filmalkotások, előadó¬művészeti szervezetek, valamint a látvány-csapatsportok támogatása minősül. Az új szabályok értelmében az ilyen módon felajánlott összeg alapján az adózók 7,5 százalékos/2,5 százalékos adójóváírásra jogosultak. Ez a lehetőség azonban nem alkalmazható együttesen a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezetek és a látvány¬csapatsportok támogatásának adókedvezményével.
 • Üzleti vagy cégérték értékcsökkenése -Az elfogadott törvény több pontosító (például de minimis támogatásokkal vagy a hiányzó eszközökhöz kapcsolódó adóalap-növelési kötelezettséggel kapcsolatban, stb.), illetve az üzleti vagy cégérték vonatkozásában megengedő jellegű értékcsökkenési rendelkezéseket is bevezet. 
 • Jövedelem-nyereség minimum -2015-től az összes bevétel nem csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével és az eladott közvetített szolgáltatás értékével a jövedelem-nyereség minimum meghatározásakor.
 • Fejlesztési adókedvezmény -Az új uniós jogszabályok alapján 2015-től lehetőség lesz arra, hogy az egyes kkv-kat érintő társaságiadó-kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termék feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozó az új agrár csoportmentességi rendelet szerinti támogatásként is igénybe vehesse az eddigi általános de minimis támogatás vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatás mellett.
 • Kapcsolt vállalkozások fogalma -2015-től nem csupán azok a vállalkozások minősülnének kapcsolt vállalkozásoknak, amelyekben az adózó közvetlenül, vagy közvetve többségi, azaz 50 százalék feletti befolyással rendelkezik, hanem olyan vállalatok is, amelyekben az ügyvezetés egyezősége okán az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.
 • Transzferár -Az adatbázisszűrések során meghatározott szokásos piaci ár megbízhatóbb megállapítása érdekében elsődlegesen azok az árak lennének piacinak tekinthetők, amelyek az adatbázisszűrés során elfogadott vállalatok statisztikai mutatóiból számított interkvartilis tartományban (minta elemeinek középső fele) helyezkednek el, figyelembe véve a nyilvántartási kötelezettségről szóló miniszteri rendeletet.

Kata

 • KATA adóalanyiság megszűnése adótartozás esetén -A jelenleg érvényes szabályozások szerint a jogalanyiság megszűnik adott naptári negyedév végén, amennyiben az adott naptári negyedévben az adózó 100 ezer forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. Ez a szabályozás módosul várhatóan úgy, hogy ezentúl a naptári év utolsó napján fennálló tartozások összegét kell csak vizsgálni, illetve a megszűnés időpontja is a jogalanyiság megszűnéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló hónap utolsó napjára módosul.
 • Szüneteltetés -Könnyítést jelent továbbá az is, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetését elegendő csak egyszer bejelenteni, azt nem kell havonta ismételni.

Kiva

 • Kiva egyszerűsítés -Jelenleg havi adóelőleg-megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség terheli azon adózókat, akiknek az előző adóévi adófizetési kötelezettsége az 1 millió forintot vagy az előző adóévi bevétel a 100 millió forintot meghaladta. E szabályozás egyszerűsödik azáltal, hogy 2015-től minden adózó az adóelőleg-megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségét negyedévente köteles teljesíteni, függetlenül a fent említett értékhatároktól. További egyszerűsítés, hogy az adóalanyiság-választására jogosító, kapcsolt vállalkozásokkal közösen számított 500 millió forintos bevételi értékhatár átlépését szintén havi helyett negyedéves gyakorisággal kell vizsgálni.


Adóeljárást érintő változások

 • Ügyletek eltérő minősítése -Újra egyértelműsíti az Art., hogy ugyanazt az ügyletet az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően, hanem hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait a másik adóalany ellenőrzése során.
 • Nemzetközi ügyletek eltérő minősítése -Az elfogadott törvény értelmében az Art. alapelvi szinten kimondja, hogy Magyarország nem mentesíti azt a nemzetközi szerződéssel érintett jövedelmet az adóztatás alól, amelyet az adott államok közül egyik sem tekint belföldön adóztathatónak a tények vagy a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek eltérő értelmezése következtében.
 • Havi kifizetői adatbevallás -A módosítás bővíti a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő havi kifizetői adóbevallás adattartalmát.
 • Internetes vásárlások adatszolgáltatása -Az új törvény értelmében az adóhatóság megkeresésre adatot kaphat a telekommunikációs szolgáltatást nyújtó cégektől az internetes vásárlások forgalmi adatairól.
 • Új bejelentési kötelezettség (EKAER) -Az áfacsalások megnehezítése érdekében kötelező központi fuvarozási nyilvántartó rendszert (EKAER) vezet be az állam, amelyben az útdíjköteles járművel végzett áruszállításokat megadott paraméterek szerint rögzíteni kell. A bejelentési kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye, hogy a be nem jelentett, fuvarozott termék igazolatlan eredetűnek minősül és az áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, emellett biztosítékként lefoglalhatja az árut.
 • Feltételes adómegállapítás -A feltételes adómegállapítási határozat kötőereje az elfogadott módosítás értelmében már csak a határozat kiadását követő ötödik adóév végéig tart, amelyet egyszer, további két évvel meg lehet hosszabbítani, amennyiben releváns változás nem történik a tényállást, illetve a nemzetközi és nemzeti jogszabályi hátteret illetően. Feltételes adómegállapítási kérelem keretében kérelmezhető az előzetesen felszámított áfa megosztására alkalmazni kívánt számítási módszer helyességének megállapítása. Az adott ügyletre és magára a számítási módszer alkalmazhatóságára vonatkozóan két különálló feltételes adómegállapítási kérelmet kell benyújtani.
 • Negyedéves áfa bevallás -Évesről negyedéves áfabevallásra kell áttérnie annak az adózónak, akinek a tárgyévet megelőző második évben az áfa nélküli termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása meghaladja az 50 millió forintot.
 • Havi áfa bevallás -Az újonnan alakult társaságoknak havonta kell áfabevallást beadniuk az alakulásuk évéről, illetve az azt követő adóévről.
 • Képviseleti jog -A törvénymódosítás a képviseleti jogot kiterjeszti a könyvvizsgálókra is.
 • Adatszolgáltatás -A számlákkal kapcsolatos tételes adatszolgáltatás (áfa) értékhatára 1 millió forintra csökken.
 • Elévülés -6 helyett 12 hónappal hosszabbodik az elévülés új eljárás elrendelése esetén.


Pénzügyi tranzakciós illeték

 • Kártyás fizetések illetéke -A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett (kártyás) fizetések esetében a tranzakció összegén alapuló tranzakciós illetéket felváltja az ugyanazon készpénz¬helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított előző éves fizetési műveletek utáni egységes éves 800, illetve (érintés nélküli funkció esetén) 500 forintos adómérték.

Illetékek

 • Illetékbélyeg helyett banki átutalás -A törvénymódosítás az illetékbélyeg-használat visszaszorításának érdekében több ponton módosítja az illetéktörvényt (például bevezeti az eljárási illetékek banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét, mint az illetékbélyegben történő megfizetés egyenrangú alternatíváját).
 • Felfüggesztett illeték-kiszabási eljárás -További kedvező változás, hogy amennyiben a magánszemélyek a lakásvásárlásukat követő egy éven belül értékesítik meglévő lakásukat, az illetékfizetési kötelezettség a lakásvásárló nyilatkozata alapján csupán a meglévő lakás érékesítésekor keletkezik.
 • Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság -A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősülés tekintetében figyelembe veendő mérlegtételek módosításával az adózók szélesebb köre esik visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá.

HIPA (helyi iparűzési adó)

 • Települési adó -A törvénymódosítás értelmében az önkormányzatok bármely új – magánszemélyt érintő – települési adót bevezethetnek, amelyet törvény nem tilt, illetve közterhet eddig nem kapcsolt hozzá. Pontosították a törvény azáltal, hogy kikötötték, a települési adónak nem lehet alanya sem az állam, sem az önkormányzat. Ezen túlmenően a módosítás egyértelművé teszi, hogy az önkormányzatok mind kivetéssel, mind önadózással megállapítandó adót is bevezethetnek.
 • ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értékének sávos levonhatósága -A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásánál módosul, hogy a kapcsolt vállalkozások árbevétel- és elábé-adatait csupán a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelően arányosítva kell figyelembe venni.

NETA

 • Termékkör változás -A módosítás a népegészségügyi termékadó-köteles termékek körét kibővíti az alkoholos italokkal. Ezen termékek esetében azok alkoholtartalma szerint az adó mértéke 20 forint/litertől akár 900 forint/literig is terjedhet.

Internetadó

 • Nem lesz netadó -A tervezett módosításokkal ellentétben mégsem vezetik be az internetadóként elhíresült, a távközlési adó internetes telefonálásra történő kiterjesztését célzó törvényjavaslatot.

Reklámadó

 • Emelkedik a legfelső sáv adókulcsa -A reklám közzétevőjeként fizetendő adó mértéke 20 milliárd forint adóalap fölött 40 százalékról 50 százalékra emelkedik.
 • Kikerül a reklámadó hatálya alól -Nem valósul meg reklámadó-köteles tényállás bizonyos, a törvényben meghatározott sporteseményekkel összefüggésben közzétett reklám esetén.
 • Új adóhatósági nyilvántartás -Nyilvánosan elérhető adóhatósági adatbázis jön létre a reklámot közzétevő, reklámadó-kötelezettségüket teljesítő, vagy az adóévben reklámadó-fizetés alól mentesülő adóalanyok nyilvántartása érdekében, melyhez történő felvételt – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a reklám közzétevője kérelmezheti. A nyilvántartásba vételi eljárás során az adóhatóság a feltételek teljesülését előzetesen vizsgálhatja.
 • Megrendelői adókötelezettség -Reklám megrendelőjénél abban az esetben sem merül fel adókötelezettség, ha nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, ugyanakkor hitelt érdemlően bizonyítja, hogy kérte annak kiadását, valamint ennek tényét az adóhatósághoz bejelenti; továbbá akkor sem, ha a közzétevő szerepel az adóhatóság e célból létrehozott adatbázisában.
 • Kapcsolt vállalkozások adóalap megállapítása -Az olyan kapcsolt vállalkozásoknak, amelyek között e viszony nem egész évben állt fenn, adóalap összeszámításuk során csak a kapcsolt státuszuk fennállásának időtartamára jutó, napi arányosítással számított adóalapjaikat kell figyelembe venniük.
 • Eltérő üzleti év -Az adóköteles tevékenységüket 2014. augusztus 15-e előtt kezdő, naptári évtől eltérő üzleti éves adózóknak 2014-es üzleti évük 2015. január 1-je után kezdődő időszakára, mint reklámadó szempontból átmeneti adóévre vonatkozóan adóelőleg-fizetési kötelezettséget kell teljesíteniük. Az átmeneti adóévre vonatkozó adóelőleg-bevallás megtételének határideje 2015. január 15-ig, a megfizetés két részletben, 2015. január 15-ig, valamint az átmeneti adóév utolsó napjáig esedékes. Az átmeneti adóév adóelőlegének alapja a 2014. naptári évi reklámadó-köteles bevételek, illetve költségek összege.

KÖZVETETT ADÓK

Áfa

 • Időszakos elszámolású ügyletek Az általános szabály az lesz, hogy időszakonkénti elszámolás vagy fizetés esetén a teljesítés időpontja az érintett elszámolási időszak utolsó napja.

Ettől eltérően két speciális szabályt is megfogalmaz a módosítás, ezek szerint

 1. amennyiben a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja és a fizetés esedékessége is megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a számla, nyugta kibocsátásának időpontja a teljesítés időpontja;
 2. amennyiben a fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő nap, akkor a fizetés esedékessége a teljesítés időpontja.

A fenti szabályt könyvvizsgálati, könyvviteli és adó-tanácsadási szolgáltatások esetén már 2015. június 30-tól, az egyéb típusú szolgáltatásnyújtásoknál 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

 • Előleg áfája
  A törvénymódosítás kiterjeszti az előleg fogalmát, mely szerint akkor is keletkezik előleg kapcsán áfafizetési kötelezettség, ha csereügylet keretében szerez vagyoni előnyt az értékesítő, szolgáltatást nyújtó fél.
 • Portfóliókezelés áfája
  Az Európai Bíróság közelmúltban hozott ítélete alapján a módosítás szerint 2015. január 1-jétől az áfatörvény kimondja, hogy a portfóliókezelési szolgáltatás nem lehet tárgyi adómentes, azaz azt áfásan kell számlázni.
 • Motorbenzin-beszerzés áfájának levonhatósága
  A motorbenzin beszerzésének áfájára vonatkozó tételes levonási tiltás alól ad felmentést egy új szabály, mely szerint levonható a motorbenzin áfája, amennyiben az a beszerző által teljesített termékértékesítés adóalapjába közvetlen anyagjellegű ráfordításként épül be.
 • Belföldi fordított adózási ügyletek körének kiterjesztése
  A belföldi fordított adózás alá eső ügylettípusok közül az építési munkákhoz, építési szerződés keretében épített ingatlanok kivitelezéséhez kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások akkor is fordított adózás alá fognak esni, ha azok nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódnak. Pontosítják továbbá az egyes acélipari termékek értékesítésére vonatkozó fordított adózás alá eső ügyletek körét.
 • Adóraktári engedélyes is eljárhat adómentesség érvényesítése érdekében
  2015-től nem lesz kötelező áfaszám kérése végett bejelentkezni a külföldi adóalanyoknak, amennyiben tevékenységük csak arra terjed ki, hogy belföldi áfaraktárból a Közösség területére értékesítsenek, ilyen esetekben ugyanis az áfaraktár üzemeltetője eljárhat helyettük az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés bevallása kapcsán.
 • Csökkentett áfakulcs bizonyos termékekre
  A törvénymódosítás szerint a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok és vágott testek értékesítésére 5 százalékos csökkentett áfakulcs lesz alkalmazható.
 • ​Belföldi összesítő jelentés
  A tételes, belföldi összesítő jelentésben 2015. január 1-jétől szerepeltetni kell az 1 millió forint áfaösszeget elérő számlákat is, valamint a számla adattartalmára vonatkozó rendelkezések is úgy módosulnak, hogy az ilyen számlákon kötelező a vevő adószámának feltüntetése.
 • Áfabevallási gyakoriság
  Havi áfabevallási kötelezettsége lesz az áfafizetésére kötelezett adózóknak a bejelentkezés évében, valamint az azt követő évben, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult.
 • EKAER-rendszer
  2015. január 1-jétől az útdíjköteles és bizonyos esetekben a nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó termékértékesítést, Közösségen belüli termékbeszerzést csak olyan adózó folytathat, amely rendelkezik az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) számmal. Az EKAER-ben a fuvarral kapcsolatos részleteket rögzíteni kell.

Energiaadó

 • Emelkedik az adó mértéke -A törvénymódosítás értelmében nő az energiaadó mértéke, illetve bizonyos esetekben kisebb mértékben módosul az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja. Az adó mértéke a villamos energia tekintetében megawattóránként 310,5 forintra, a fölgáz gigajoule-onként 93,5 forintra, a szén ezer kg-onként 2516 forintra nő.

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

 • Fizetendő díj -A módosítás a napi fogyasztási cikket (FMCG-termékeket) értékesítő üzletek által fizetendő díj mértékét sávosan, progresszíven határozza meg (például a díj a nettó árbevétel 500 millió forint alatti része után 0 százalék, de a 300 milliárd forintot meghaladó része után már 6 százalék). Ezt az új díjmértéket az eddig éves fix díjat fizető mikro- és kisvállalkozások is választhatják.

Budaoest, 2014, november 24.


A honlapon megjelenő saját készítésű közlemények, fotók, médiaanyagok a Perfacta Kft. adatbázisának részét képezik, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján törvényi védelem alá tartoznak. A Perfacta Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

icon

Fejlesztés:

Fejlesztés:

Nemzetközi piacon való megjelenés fejlesztése a PerfActa Kft-nél